17.04.2017р.

Інформаційний лист про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "Вінницька харчосмакова фабрика"

12.04.2017р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПрАТ "Вінницька харчосмакова фабрика"

07.03.2017р.

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Вінницька харчосмакова фабрика"

01.03.2016р.

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Вінницька харчосмакова фабрика"

19.03.2015р.

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Вінницька харчосмакова фабрика"

30.04.2014р.

Інформаційний лист про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "Вінницька харчосмакова фабрика"

19.04.2014р.

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Вінницька харчосмакова фабрика"

 

19.04.2013р.

Інформаційний лист про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "Вінницька харчосмакова фабрика"

27.02.2013р.

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Вінницька харчосмакова фабрика"

24.12.2012р.

Повідомлення про зміну Зберігача, який здійснював відкриття та ведення рахунків в цінних паперах акціонерів Приватного акціонерного товариства "Вінницька харчосмакова фабрика" та зберігав їх акції на цих рахунках


Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Вінницька харчосмакова фабрика"  

м. Вінниця

23.11.2012р.

Місцезнаходження Товариства: 21018, м. Вінниця, вул. Р. Скалецького, 15.

Загальні збори відбудуться 24 грудня 2012 року о 16 годині за місцезнаходженням Товариства,

на 2-му поверсі у Залі засідань.

Реєстрація акціонерів почнеться о 15 годині і закінчиться о 15 годині 45 хвилин.

Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах

є 24 година 18.12.2012р.

 

Перелік питань, що виносяться на голосування:


1.  Прийняття рішення про обрання нового (заміну) Зберігача, у якого Товариство буде відкривати рахунки у цінних паперах власникам акцій ПрАТ "Вінхарчосмак". 

2.  Затвердження умов договору, що укладатиметься з новим Зберігачем, встановлення розміру оплати його послуг.

3.  Прийняття рішення щодо припинення дії договору зі Зберігачем ТОВ "Торговець цінними паперами "Тетраїдер".

4. Затвердження уповноваженої особи, якій надаються повноваження здійснити персональне повідомлення акціонерів про прийняті рішення та здійснити будь-які інші дії, пов'язані із оформленням договірних відносин та інших документів, необхідних для відкриття рахунків у цінних паперах у нового Зберігача. 

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для підготовки до Загальних зборів, за місцезнаходженням Товариства в робочі дні з 14:00 до 16:00 години в кімнаті "Приймальна" та за наявності паспорта, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Голова Правління Товариства. Для реєстрації акціонеру необхідно мати при собі паспорт, а представнику акціонера - паспорт та доручення. Відповідно  до ст. 47, п. 5 Закону України "Про акціонерні товариства" акціонери позбавлені права вносити пропозиції до порядку денного.

Телефон для довідок: (0432) 35 32 01.

Правління

 

 

Інформаційний лист 

про підсумки голосування на річних загальних зборах Приватного акціонерного Товариства «Вінницька харчосмакова фабрика»

1. Дата проведення Загальних зборів 30.03.2012 року.

2. перелік питань, рішення з яких приймались загальними зборами:

Питання №1. Звіт правління про фінансово – господарську діяльність товариства за 2011 рік.

Проект рішень винесених на голосування.

Взяти до уваги звіт правління.

Голосували: «за» 891931 голосів, або 100% від загальної кількості акціонерів присутніх на зборах, «проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.

Питання №2. Звіт ревізора товариства про діяльність товариства в 2011 році. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.

Проект рішень винесених на голосування.

«Звіт затвердити»

Голосували: «за» 891931 голосів, або 100% від загальної кількості акціонерів присутніх на зборах, «проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.

Питання №3. Затвердження висновку ревізора щодо річного звіту товариства за 2011 рік.

Проект рішень винесених на голосування

Висновок ревізора акціонерного товариства затвердити.

Голосували: «за» 891931 голосів, або 100% від загальної кількості акціонерів присутніх на зборах, «проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.

Питання №4. Прийняти рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства

Проект рішень винесених на голосування

Про затвердження річного звіту виконавчого органу

Голосували: «за» 891931 голосів, або 100% від загальної кількості акціонерів присутніх на зборах, «проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.

Питання №5. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.

Проект рішень винесених на голосування

Звіт Товариства затвердити.

Голосували: «за» 891931 голосів, або 100% від загальної кількості акціонерів присутніх на зборах, «проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.

Питання №6. Затвердження порядку розподілу прибутку.

Проект рішень винесених на голосування  

Прибуток направити на здійснення реконструкції і розвитку виробництва, а також на виплати передбачені колективним договором.

Голосували: «за» 891931 голосів, або 100% від загальної кількості акціонерів присутніх на зборах, «проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.

Питання №7. Збільшення складу лічильної комісії

Проект рішень винесених на голосування   

Затвердити лічильну комісію у складі 2 осіб, а саме Бельдій Світлани  Петрівни, Судая Сергія Володимировича.

Голосували: «за» 891931 голосів, або 100% від загальної кількості акціонерів присутніх на зборах, «проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.

 

Голова комісії                                                Бельдій С.П.  

 


Повідомлення

про виникнення особливої інформації у ПрАТ "ВiнХарчоСмак"

30.03.2012р. 

1. Повне найменування: Приватне акціонерне товариство "Вінницька харчосмакова фабрика"

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30453389

4. Місцезнаходження: 21018, м. Вінниця, вул. Р.Скалецького,15

5. Міжміський код, телефон та факс: (0432) 35-32-01

6. Електронна поштова адреса: vhsvin@ukr.net

7. Адреса сторінки в мережі Інтернет:  vhsvin.com.ua/zvit

8. Вид інформації: зміна складу посадових осіб емітента.

Загальними зборами акціонерів, що відбулись 30.03.2012р., прийнято рішення про зміни в персональному складі Лічильної комісії. Зміни відбулись у зв’язку із збільшенням кількісного складу Лічильної комісії до двох осіб. Особа, що призначена на посаду, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

ПРИЗНАЧЕНО на посаду: член Лічильної комісії Судай Сергій Володимирович, паспорт АА  997093, виданий Ленінським РВ УМВС України у Вiнницькiй області  08.07.1999 р., володіє  часткою у статутному капіталі Товариства в розмірі 3,08 % акцій , термін перебування на посаді необмежений, іншими посадами, що обіймав протягом своєї діяльності були такі: менеджер ТОВ «Техногаз», приватний підприємець.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні та визнає, що  несе відповідальність згідно з законодавством.

 

Голова правління Семенюк Любов Артемівна  

 

Повідомлення

про проведення річних загальних зборів акціонерів 

Приватного акціонерного товариства «Вінницька харчосмакова фабрика»

Місцезнаходження Товариства: 21018, м. Вінниця, вул. Р. Скалецького,15. 

Загальні збори відбудуться 30 березня 2012 р. о 16 годині за місцезнаходженням Товариства, на 2 поверсі в Залі засідань.

Реєстрація акціонерів почнеться о 15 год. і закінчиться о 15 год. 45 хв.

Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах є 24 година 26.03.2012р.

Перелік питань, що виносяться на голосування:

1.      Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2011 р.

2.      Звіт Ревізора Товариства про діяльність в 2011 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3.      Затвердження висновку Ревізора щодо річного звіту Товариства за 2011 р.

4.      Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства.

5.      Затвердження річного звіту Товариства за 2011 р.

6.      Затвердження порядку розподілу прибутку, отриманого Товариством в 2011 р.

7.      Довибори персонального складу постійно діючої Лічильної комісії Товариства.

 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності, ( тис. грн.): 

 

ПОКАЗНИК

період

Звітн

2011

Поперед

2010

Усього активів

20445,0

16371,0

Основні засоби (за залишковою вартістю)

7669,0

6299,0

Довгострокові фінансові інвестиції

12,0

12,0

Запаси, товари, готова продукція

3592,0

2911,0

Сумарна дебіторська заборгованість

6711,0

6547,0

Грошові кошти та їх еквіваленти

335,0

424,0

Власний капітал

16208,0

12620,0

Статутний капітал

228,0

228,0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

15498,0

11910,0

Довгострокові зобов'язання

0

0

Поточні зобов'язання

4237,0

3751,0

Чистий прибуток (збиток)

3588,0

3168,0

Кількість власних акцій, викуплених протягом року

0

0

Сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом року

0

0

Чисельність працівників

118

122

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для підготовки до загальних зборів, за місцезнаходженням Товариства в робочі дні  з 14.00 до 16.00 години в кімнаті «Приймальна» та за наявності паспорта, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є голова Правління Товариства . Для реєстрації акціонеру необхідно мати паспорт, а представнику акціонера  -  паспорт та доручення. Зміни щодо питань, включених до порядку денного, можуть вноситись акціонерами не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства  - не пізніше ніж за 7 днів до проведення зборів.

Телефон для довідок: (0432) 353201.

Правління.
 

 


Інформаційний Лист

про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Вінницька харчосмакова фабрика»

 

 

 

 

 

1. Дата проведення загальних зборів 03.02.2012 року

2. Перелік питань, рішення з яких приймалися загальними зборами:

 

 

Питання №1. Зміни та доповнення до Статуту Товариства, затвердження нової редакції статуту Товариства.

Проект рішення, винесеного на голосування:

1) Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити нову редакцію Статуту.

голосували: «За» - 863851 гол., або 100% від загальної кількості акціонерів, присутніх на зборах: «Проти» - 0 гол.; «Утримались» - 0 гол.

Питання №2.  Затвердження уповноваженої особи на підписання Статуту та уповноваженої особи на подання та отримання документів до державного реєстратора.

Проект рішення, винесеного на голосування:

1) Затвердити уповноваженою особою на підписання Статуту Голову правління Семенюк Л.А., на подання документів до Державного реєстратора – Семенюка С.В.

голосували: «За» - 863851 гол., або 100% від загальної кількості акціонерів, присутніх на зборах: «Проти» - 0 гол.; «Утримались» - 0 гол.

Питання №3.  Зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства та затвердження їх в новій редакції.

Проект рішення, винесеного на голосування:

1) Внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства: «Про загальні збори», «Про виконавчий орган», «Про ревізійний орган», та затвердити їх нові редакції.

голосували: «За» - 863851 гол., або 100% від загальної кількості акціонерів, присутніх на зборах: «Проти» - 0 гол.; «Утримались» - 0 гол.

 Лічильна комісія ПрАТ «Вінницька харчосмакова фабрика»


Інформація про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів

ПрАТ "Вінницька харчосмакова фабрика"

Дата прийняття рішення про проведення загальних зборів

Орган емітента, який прийняв рішення про проведення загальних зборів

Дата проведення загальних зборів

Вид загальних зборів (чергові, позачергові)

1

2

3

4

20.12.2011

Правління

03.02.2012

позачергові

Зміст даних: Правлінням ПрАТ «Вінницька харчосмакова фабрика» 20.12.2011р. прийнято рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, які планується провести 03.02.2012р. Причинами скликання позачергових зборів є внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, пов’язаних із змінами та доповненнями до ЗУ «Про акціонерні товариства» та змінами в предметі діяльності щодо змін видів діяльності Товариства. Пропозиція скликання позачергових Загальних зборів акціонерів та питань порядку денного зборів належить Правлінню Товариства в особі Голови правління.

 


 

 

 
 
Статистика
Украина онлайн iMarketing - Портал Интернет Маркетолога.
Product.ru
ВинБизнес - каталог предприятий Винницы и Винницкой области
Бизнес-Маркет :: доски объявлений