Дата розміщення інформації: 28.04.2012р. 

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння       Семенюк Любов Артемiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П.  
(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік

Загальні відомості
Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Вiнницька харчосмакова фабрика"
Організаційно-правова форма емітента
Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
30453389
Місцезнаходження емітента
Вінницька Ленiнський район, р-н 21018 м.Вiнниця, Р.Скалецького ,15
Міжміський код, телефон та факс емітента
(0432) 35-32-01 68-22-90
Електронна поштова адреса емітента
vhsvin@ukr.net
Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії  
  (дата)
Річна інформація опублікована у № Бюлетень Цiннi папери України    
  (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності) vhsvin.com.ua/zvit/2011 в мережі Інтернет  
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
б) інформація про державну реєстрацію емітента X
в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності -
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств -
е) інформація про рейтингове агентство -
є) інформація про органи управління емітента -
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди -
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента X
б) інформація про облігації емітент -
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом -
г) інформація про похідні цінні папери -
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду -
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів -
10. Опис бізнесу X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
в) інформація про зобов'язання емітента X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції X
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів -
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду -
14. Інформація про стан корпоративного управління X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій -
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям -
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду -
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття -
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду -
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року -
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття -
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів -
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів -
20. Основні відомості про ФОН -
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН -
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН -
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН -
24. Правила ФОН -
25. Річна фінансова звітність X
26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) X
27. Аудиторський висновок X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності -
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості) -
30. Примітки В перелiку iнформацiй вiдсутня iнформацiя Товариства про: 1. одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi у зв"язку з тим, що дiяльнiсть Товариства не потребує спецiальних лiцензiй або дозволiв; 2. вiдомостi щодо належностi до будь -яких об"єднань товариств, у зв"язку з тим, що Товариство не входить до будь-яких об"єднань товариств; 3. рейтингове агенство, в зв"язку з тим, що не проводилась рейтингова оцiнка Товариства або його цiнних паперiв; 4. органи управлiння у зв"язку з тим, що цей додаток не заповнюється акцiонерними товариствами; 5. дивiденди у зв"язку з тим, що рiшення про виплату дивiдендiв в 2011 роцi та за 2011 р. не приймались; 6. облiгацiї у зв"язку з тим, що облiгацiї товариством не випускались; 7. iншi цiннi папери, випуск яких пiдлягає реєстрацiї у зв"язку з тим, що товариством такi цiннi папери не випускались; 8. викуп власних акцiй протягом звiтного року у зв"язку з тим, що Товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного року; 9. гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв у зв"язку з тим, що такi цiннi папери не випускались; 10. похiднi цiннi папери, у зв"язку з тим, що товариством такi цiннi папери не випускались; 11. щодо виданих сертифiкатiв, у зв"язку з тим, що форма iснування акцiй бездокументарна; 12. вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду, у звязку з тим, що подiї, що вiдносяться до особливої iнформацiї протягом року не вiдбувались; 13. вiдомостi щодо пунктiв 15-24 у зв"язку з тим що цi додатки не заповнюються акцiонерними товариствами. Товариством у складi звiту не надається : 1. рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi у зв"язку з тим, що вона не складалась вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi; 2. звiт простан об"єкта нерухомостi у зв"язку з тим, що цiльовi облiгацiї не випускались.

Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

Повне найменування Приватне акцiонерне товариство "Вiнницька харчосмакова фабрика"
Скорочене найменування (за наявності) ПрАТ "Вiнхарчосмак"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Поштовий індекс 21018
Область, район Ленiнський район,
Населений пункт м.Вiнниця,
Вулиця, будинок Р.Скалецького ,15

Інформація про державну реєстрацію емітента

Серія і номер свідоцтва А01 №643207
Дата державної реєстрації 20.07.1999
Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комiтет Вiнницької мiської ради
Зареєстрований статутний капітал (грн.) 227703
Сплачений статутний капітал (грн.) 227703

Банки, що обслуговують емітента

Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті ПАТ "Укрсоцбанк" м. Київ
МФО банку 300023
Поточний рахунок 26000000246526
 
Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті АТ "УкрСiббанк" м.Харкiв
МФО банку 351005
Поточний рахунок 26000207907400

Основні види діяльності

15.33.0 ПЕРЕРОБЛЕННЯ ТА КОНСЕРВУВАННЯ ОВОЧIВ ТА ФРУКТIВ, НЕ ВIДНЕСЕНЕ ДО IНШИХ ГРУПУВАНЬ
15.89.0 ВИРОБНИЦТВО ХАРЧОВИХ ПРОДУКТIВ, НЕ ВIДНЕСЕНИХ ДО IНШИХ ГРУП
15.98.0 ВИРОБНИЦТВО МIНЕРАЛЬНИХ ВОД ТА IНШИХ БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ
 

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Юхимов Андрiй Миколайович АА 943105 23.03.1995 Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 0.61
Фонiцька Людмила Володимирiвна АА 510807 01.09.1997 Старомiським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 2.64
Судай Сергiй Володимирович АА 997093 08.07.1999 Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 3.08
Семенюк Iгор В"ячеславович АА 407452 06.02.1997 Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 2.7
Семенюк Любов Артемiвна АВ 034146 08.10.1995 Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 80.26
Лошак Микола Тимофiйович АА 650415 25.12.1997 Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 1.46
Гробман Рiмма Йосипiвна АА 238165 31.05.1996 Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 1.42
Гайдар Оксана Юрiївна АА 402596 18.12.1996 Вiнницьким РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 1.37
Андрiйченко Свiтлана Iванiвна АВ 353040 18.03.2002 Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 6.46
Усього 100

_______________

* Не обов'язково для заповнення.

 

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу - 118 осiб, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв - немає, осiб, якi працюють за сумiсництвом - 6 осiб, чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня,тижня) - 1 особа. Фонд оплати працi за 2011 рiк становить 4120 тис.грн. Фонд оплати працi за 2011 рiк збiльшився порiвняно з 2010 роком на 667 тис.грн. Збiльшення фонду оплати працi вiдбулось за рахунок збiльшення обсягiв виробництва та за рахунок збiльшення мiнiмального рiвня заробiтної плати. Середньомiсячна заробiтна плата склала 2925,8 грн. Пiдвищення квалiфiкацiї або навчання працiвникiв Товариства протягом звiтного року - не здiйснювалось. Кадрова програма Товариства, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї його працiвникiв операцiйним потребам на 2012 рiк, поки що не затверджена.

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Посада Член правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Семенюк Iгор В"ячеславович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи АА 407452 06.02.1997 Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi
Рік народження** 1980
Освіта** Вища. Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет
Стаж керівної роботи (років)** 4
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПрАТ "Вiнхарчосмак" економiст-iнженер з програмного забезпечення
Опис Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не вiдбулось. Член Правлiння має повноваження: 1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; 2. в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; 3. вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Правлiння Товариства; 4. iнiцiювати скликання засiдання Правлiння Товариства; 5. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Правлiння Товариства; 6. отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена Правлiння Член Правлiння зобов"язаний: 1. дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть; 2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв Товариства; 4. особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини; 5. своєчасно надавати ревiзiйному органу, Правлiнню повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства; 6. дотримуватися встановлених правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 7. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 8. контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння; 9. завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; 10. очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства у разi розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння Товариства; Протягом звiтного перiоду винагороди не отримував,непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднiми посадами, що обiймав протягом своєї дiяльностi були: ВАТ "Вiнхарчосмак" економiст-iнженер з програмного забезпечення, ПрАТ "Вiнхарчосмак" економiст-iнженер з програмного забезпечення. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає.

Посада Ревiзор
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гробман Рiмма Йосипiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи АА 238165 31.05.1996 Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi
Рік народження** 1952
Освіта** Вища. Одеський технологiчний iнститут харчової промисловостi
Стаж керівної роботи (років)** 0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** провiдний економiст ПрАТ "Вiнхарчосмак"
Опис Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не вiдбувалось: Ревiзор має повноваження: 1. контролювати фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, здiйснювати спецiальнi та рiчнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, в тому числi його фiлiй та представництв, 2. отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для належного виконання покладених на нього функцiй, протягом 3-х днiв з дати подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї та документацiї; 3. отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї ревiзiйного органу Товариства, пiд час проведення перевiрок; 4. оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть; 5. iнiцiювати проведення засiдання виконавчого органу Товариства з метою вирiшення питань, пов'язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства, брати участь у засiданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу; 6. вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства; 7. у разi необхiдностi та у межах затвердженого загальними зборами кошторису залучати для участi у проведеннi перевiрок професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв. 8. вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв, бути присутнiм на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу, iнiцiювати проведення та брати участь у засiданнях виконавчого органу у випадках, вирiшення питань пов"язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Ревiзор зобов"язаний: 1. своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх виконавчому органу та iнiцiатору проведення спецiальних перевiрки; 2. доповiдати Загальним зборам акцiонерiв Товариства про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення; 3. негайно iнформувати виконавчий орган про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок; 4. здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням пропозицiй Ревiзора щодо їх усунення; 5. вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Протягом звiтного перiоду винагороди не отримувала, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднiми посадами, що обiймала протягом своєї дiяльностi були:Вiнницький виноробний комбiнат - iнженер з НОП. Вiнницький завод продтоварiв: економiст, провiдний економiст; провiдний економiст ВАТ "Вiнхарчосмак"; провiдний економiст ПрАТ "Вiнхарчосмак". Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає.

Посада Член правлiння, головний бухгалтер
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гайдар Оксана Юрiївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи АА 402596 18.12.1996 Вiнницьким РВ УМВС України у Вiнницькiй областi
Рік народження** 1960
Освіта** Вища. Київський iнститут народного господарства
Стаж керівної роботи (років)** 7
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** головний бухгалтер ВАТ "Вiнницька харчосмакова фабрика"
Опис Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. Член Правлiння має повноваження: 1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; 2. в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; 3. вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Правлiння Товариства; 4. iнiцiювати скликання засiдання Правлiння Товариства; 5. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Правлiння Товариства; 6. отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена Правлiння Член Правлiння зобов"язаний: 1. дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть; 2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв Товариства; 4. особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини; 5. своєчасно надавати ревiзiйному органу, Правлiнню повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства; 6. дотримуватися встановлених правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 7. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 8. контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння; 9. завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; 10. очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства у разi розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння Товариства; Головний бухгалтер здiйснює свої повноваження вiдповiдно посадової iнструкцiї. Обов`язки головного бухгалтера полягають в веденнi бухгалтерського облiку господарських операцiй щодо майна i результатiв дiяльностi товариства в натуральних одиницях i в узагальненому грошовому виразi шляхом безперервного документообiгу i взаємопов"язаного їх вiдображення, вiдповiдно до облiкової полiтики товариства. Винагороди не отримувала, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднiми посадами, що обiймала протягом своєї дiяльностi були: Вiнницький завод продтоварiв - провiдний економiст, ВАТ "Вiнницязооветпромпостач"- головний економiст, ВАТ "Вiнницька харчосмакова фабрика" - провiдний економiст-фiнансист, головний бухгалтер ВАТ "Вiнницька харчосмакова фабрика", головний бухгалтер ПрАТ "Вiнницька харчосмакова фабрика" Обiймає посаду бухгалтера ТОВ "ДАМIА", яке знаходиться за адресою: м. Вiнниця, вул. Р. Скалецького, 15.

Посада Голова правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Семенюк Любов Артемiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи АВ 034146 08.10.1999 Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi
Рік народження** 1955
Освіта** Вища. Одеський технологiчний iнститут харчової промисловостi
Стаж керівної роботи (років)** 19
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** голова правлiння ВАТ "Вiнницька харчосмакова фабрика"
Опис Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. Голова Правлiння має повноваження: 1. здiйснювати управлiння поточною дiяльнiстю Товариства вiдповiдно до наданих Правлiнням повноважень та несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання покладених завдань. 2. без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства вiдповiдно до рiшень Правлiння, в тому числi представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, надавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, має право пiдпису фiнансово-господарських документiв та договорiв в межах своєї компетенцiї. 3. вирiшувати всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї iнших органiв Товариства. 4. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; 5. в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; 6. вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Правлiння Товариства; 7. iнiцiювати скликання засiдання Правлiння Товариства; 8. отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй голови Правлiння Обов"язки голови Правлiння : 1) органiзовувати роботу Правлiння; 2) скликати засiдання, визначати їхнiй порядок денний та головувати на них; 3) забезпечувати ведення та зберiгання протоколiв засiдань Правлiння; 4) приймати рiшення з питань, якi переданi йому Правлiнням на особистий розгляд; 5) пiдписувати фiнансово-господарськi документи, правочини та iншi документи у разi надання йому таких повноважень Правлiнням Товариства. Голова Правлiння зобов"язаний: 1. дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть; 2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв Товариства; 4. особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини; 5.своєчасно надавати ревiзiйному органу, Правлiнню повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства; 6. дотримуватися встановлених правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 7. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй голови Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 8. контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння; 9. завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; Розмiр виплаченої винагороди за звiтнимй рiк дорiвнює 125 254,00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднiми посадами, що обiймала протягом своєї дiяльностi були: Вiнницький завод продтоварiв: - економiст, начальник планово-економiчного вiддiлу, заступник директора з економiчних питань, заступник директора; голова правлiння ВАТ "Вiнницька харчосмакова фабрика", голова правлiння ПрАТ "Вiнницька харчосмакова фабрика". Обiймає посаду директора ТОВ "ДАМIА", яке знаходиться за адресою: м. Вiнниця, вул. Р. Скалецького, 15.

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Член правлiння Семенюк Iгор В"ячеславович АА 407452 12.05.1999 Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 06.02.1997 24595 2.70033772063 24595 0 0 0
Ревiзор Гробман Рiмма Йосипiвна АА 238165 31.05.1996 Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 10.12.1999 12922 1.41873405269 12922 0 0 0
Член правлiння, головний бухгалтер Гайдар Оксана Юрiївна АА 402596 18.12.1996 Вiнницьким РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 10.12.1999 12526 1.37525636465 12526 0 0 0
Голова правлiння Семенюк Любов Артемiвна АВ 034146 08.10.1999 Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 10.12.1999 731011 80.25926316298 731011 0 0 0
Усього 781054 85.75359130095 781054 0 0 0

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Семенюк Любов Артемiвна АВ 034146 08.10.1999 Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 10.12.1999 731011 80.25926316298 731011 0 0 0
Усього 731011 80.25926316298 731011 0 0 0

_______________

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

** Не обов'язково для заповнення.

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 21.04.2011
Кворум зборів** 94.9
Опис Порядок денний : 1. Звiт Правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2010 р. 2. Звiт Ревiзора Товариства про дiяльнiсть в 2010 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 3. Затвердження висновку Ревiзора щодо рiчного звiту Товариства за 2010 р. 4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу Товариства. 5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2010 р. 6. Затвердження порядку розподiлу прибутку. Пропозицiї щодо перелiку питань порядку денного були наданi головою Правлiння. Iнших пропозицiй до порядку денного не надходило. Всi питання порядку денного зборами розглянутi, по кожному питанню прийнято рiшення.
 
Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 05.07.2011
Кворум зборів** 88.4
Опис Порядок денний : 1. Про отримання кредиту у ПАТ "Укрсоцбанк" м.Київ 2. Про здiйснення значного правочину - пiдписання договору застави для забезпечення виконання зобов"язань по поверненню кредиту. 3. Затвердження майна переданого пiд заставу. 4. Про надання повноважень головi Правлiння Семенюк Любовi Артемiвнi на пiдписання договору застави. Проведення позачергових загальних зборiв було iнiцiйовано Правлiнням Товариства. Пропозицiї щодо перелiку питань порядку денного були наданi головою Правлiння. Iнших пропозицiй до порядку денного не надходило. Всi питання порядку денного зборами розглянутi, по кожному питанню прийнято рiшення.
 

_______________

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ТОВ "Торговець цiнними паперами "Тетраiдер"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30453368
Місцезнаходження Вінницька Ленiнський район, 21036 м. Вiнниця, Хмельницьке шосе, 13
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 534061
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон 0432 531648
Факс 531649
Вид діяльності Здiйснення депозитарної дiяльностi, а саме депозитарної дiяльностi зберiгача цiнних паперiв
Опис Вiдповiдно до укладеного договору зберiгач надає послуги щодо вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних паперах акцiонерам Товариства, зберiгання акцiй на цих рахунках,внесення змiн до реквiзитiв власника цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження Київська Шевченкiвський район, 01001 м. Київ, вул. Б. Грiнченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 189650
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон (044) 279-10-78
Факс 377-70-16
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть, а саме депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис Вiдповiдно до укладеного договору депозитарiй надає послуги щодо обслуговування випуску цiнних паперiв : прийом на зберiгання глобального сертифiкату цiнних паперiв Товариства, вiдкриття та ведення рахунку у цiнних паперах,виконання операцiй з випуском цiнних паперiв на пiдставi розпоряджень Товариства.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Аудиторська фiрма "Слаудi"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23109685
Місцезнаходження Вінницька Ленiнський район, 21036 м. Вiнниця, вул. 40-рiччя Перемоги, 27
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 002419
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.03.2006
Міжміський код та телефон 0432 35-11-70
Факс 35-11-80
Вид діяльності Надання аудиторських послуг
Опис Вiдповiдно до оформленої з аудиторською фiрмою угоди, здiйснена аудиторська перевiрка вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв аудиту 700 "Висновок незалежного аудитора щодо повного пакету фiнансових звiтiв загального призначення", 701 "Модифiкацiя висновку незалежного аудитора" та 720 "Iнша iнформацiя в документах, що мiстять перевiренi фiнансовi звiти". Цi стандарти зобов'язують аудитора планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання об'рунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.

 

Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
09.07.2010 518/1/10 ДКЦПФР UA 4000076343 Акції Іменні прості Бездокументарна Іменні 0.25 910812 227703 100
Опис Протягом звiтного року торгiвля акцiями Товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках цiнних паперiв не здiйснювалась, лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Товариства на фондових бiржах не вiдбувалось,додатковї емiсiї цiнних паперiв не здiйснювалось.
 

Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) АТ "Вiнницька харчосмакова фабрика" створене шляхом видiлення iз ВАТ "Вiнницький завод продтоварiв" в процесi його реорганiзацiї в 1999 роцi. Оскiльки ВАТ "Вiнницький завод продтоварiв" не мав перспектив розвитку, загальними зборами акцiонерiв ВАТ було прийнято рiшення реорганiзувати його та видiлити три новi пiдприємства. Метою такого рiшення було не допустити занепаду галузей виробництва заводу. Таким чином було створено ВАТ "Вiнницька харчосмакова фабрика".У 2010 роцi проведено змiну найменування Вiдкритого акцiонерного товариства "Вiнницька харчосмакова фабрика" на Приватне акцiонерне товаристве "Вiнницька харчосмакова фабрика", у зв"язку iз приведенням дiяльностi товариства у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про акцiонернi товариства" У звiтному 2011 роцi важливих подiй розвитку в тому числi злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу не вiдбувалось.
   
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Товариство має наступну органiзацiйну структуру : - цех соусiв та приправ; цех по виробництву оцту; - цех по виробництву харчових концентратiв; - цех по виробництву квасу; - дiльниця по видуву ПЕТ пляшок; - свердловина питної води; - транспортне вiддiлення (з автозаправочною станцiєю); - мехмайстерня. Всi структурнi пiдроздiли знаходяться на територiї товариства за його адресою: м.Вiнниця,вул.Р.Скалецького,15 . Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв немає. Перспективи їх створення вiдсутнi. Змiни в органiзацiйнiй структурi пiдприємства в звiтному роцi не вiдбувались.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Згiдно наказу по товариству про облiкову полiтику встановити такi методи облiку та принципи оцiнки активiв та зобов'язань пiдприємства: Основнi засоби, нематерiальнi активи, бiологiчнi активи Одиницею облiку вважати вiдокремлений об'єкт основних засобiв, iнших необоротних матерiальних активiв, нематерiальних активiв, окремий вид бiологiчних активiв. Вважати матерiальнi активи з термiном корисного використання понад один рiк первiсною власнiстю, менше 1000 грн. iншими необоротними матерiальними активами. Застосовувати при нарахуваннi амортизацiї основних засобiв методи амортизацiї та лiквiдацiйну вартiсть, встановленi та затвердженi протоколом засiдання постiйно дiючої експертної технiчної комiсiї, встановивши при цьому такi методи нарахування амортизацiї: - для об'єктiв основних засобiв - прямолiнiйний метод, - для малоцiнних необоротних матерiальних активiв та бiблiотечних фондiв - у розмiрi 100% їх вартостi в першому мiсяцi використання таких об'єктiв; - для нематерiальних активiв - прямолiнiйний метод. Ремонти основних засобiв, що здiйснюються для пiдтримання об'єктiв в робочому станi та одержання первiсно визначеної суми майбутнiх економiчних вигод вiд його використання вiдображати як витрати перiоду i облiковувати на рахунках витрат дiяльностi в повному обсязi. Суми витрат, пов'язанi з полiпшенням основних засобiв (модернiзацiя, добудова, дообладнання. Реконструкцiя, тощо), що призводять до збiльшення майбутнiх економiчних вигод вiдносити на збiльшення первiсної вартостi основних засобiв. Оборотнi активи Матерiальнi активи, що використовуються не бiльше одного року, вважати малоцiнними та швидкозношуваними предметами (МШП). Нарахування зносу за МШП здiйснювати у розмiрi 100% балансової вартостi при передачi зi складу в експлуатацiю. Здiйснювати обов'язкового ведення кiлькiсного облiку таких предметiв в розрiзi матерiально-вiдповiдальних осiб до моменту їх повної лiквiдацiї. Органiзувати аналiтичний облiк руху товарно-матерiальних цiнностей таким чином: - у бухгалтерiї - у кiлькiсно-сумарному виразi; - у цехах - в кiлькiсному вимiрi; - у ларьку - у сумарному вимiрi. Одиницею бухгалтерського облiку запасiв визначити кожне їх найменування. Застосовувати такi методи оцiнки запасiв при вiдпуску їх у виробництво, продажу та iншому вибуттi: - середньозваженої вартостi однорiдних запасiв - при вiдпуску запасiв у виробництво та реалiзацiї готової продукцiї. Спецодяг, виданий пiд звiт працiвникам, облiковувати на особових картках протягом усього встановленого термiну його використання. Списання спецодягу виданого пiд звiт, до закiнчення встановлених термiнiв його використання здiйснювати тiльки на пiдставi актiв про його непридатнiсть. Заборгованiсть та забезпечення Суму резерву сумнiвних боргiв формувати, виходячи iз платоспроможностi окремого дебiтора, методом застосування абсолютної суми сумнiвної заборгованостi. Резервування коштiв на забезпечення оплати вiдпусток, додаткове пенсiйне забезпечення, гарантiйних зобов'язань, iнших витрат i платежiв не проводити. Доходи та витрати Застосовувати в основному виробництвi простий метод калькулювання. Оцiнку ступеня завершеностi операцiї з надання послуг здiйснювати шляхом вивчення виконаної роботи, при цьому в бухгалтерському облiку доходи вiдображати у звiтному перiодi пiдписанням акту про наданi послуги. Встановити перелiк i склад статей калькулювання виробничої собiвартостi продукцiї для основного виробництва згiдно з Додатком № 1 до цього Наказу. Затвердити перелiк i склад змiнних та постiйних загально виробничих витрат згiдно з Додатком № 2 до цього Наказу. Змiннi та постiйнi загально виробничi витрати розподiляти на об'єкти витрат пропорцiйно заробiтнiй працi робiтникiв. Для перерахунку доходiв та витрат в iноземнiй валютi використовувати середньозважений валютний курс. Фiнансовi витрати, пов'язанi зi створенням квалiфiкацiйних активiв включати до фiнансових витрат звiтного перiоду. Перелiк господарських та географiчних сегментiв наведено в Додатку № 3 до цього Наказу. Розподiл адмiнiстративних, збутових та iнших операцiйних витрат мiж сегментами вказувати в сумi, яка безпосередньо стосується звiтного сегмента. Перелiк пов'язаних осiб наведено в Додатку №4 до цього Наказу . Оцiнку активiв та зобов'язань з пов'язаними сторонами здiйснювати методом цiни перепродажу. Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання визначити вiдповiдно до П (С)БО 7 "Податок та прибуток". Перiодичнiсть вiдображення вiдстрочених податкових активiв та вiдстрочених податкових зобов'язань - один раз на рiк. Iнвестицiйну нерухомiсть вiдображати на дату балансу за первiсною вартiстю, зменшеною на суму нарахованої амортизацiї з урахуванням трат вiд зменшення корисностi.
Текст аудиторського висновку АУДИТОРСКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)про фiнансову звiтнiсть Приватного акцiонерного товариства "Вiнницька харчосмакова фабрика" станом на 31.12.2011 р. Головi правлiння Приватного акцiонерного товариства "Вiнницька харчосмакова фабрика"Семенюк Л.А. Ми провели аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства "Вiнницька харчосмакова фабрика", iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 30453389, (надалi -Товариство), що додається, i яка включає баланс (ф. № 1) станом на 31.12.2011р., звiт про фiнансовi результати (ф. № 2), звiт про рух грошових коштiв (ф. № 3), звiт власний капiтал (ф. № 4), примiтки до рiчної фiнансової звiтностi (ф. № 5) за рiк, що закiнчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки. Аудит проведено незалежною аудиторською фiрмою "Слаудi", ТОВ на пiдставi договору №12 вiд 22.11.2011р., свiдоцтво про внесення якої до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi видане Аудиторською палатою України за № 002419 вiд 30.03.2011р. Iдентифiкацiйний код аудиторської фiрми "Слаудi", ТОВ 23109685, юридична адреса - м. Вiнниця, вул. 40-рiччя Перемоги 27, 0432 35-11-70. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Товариства за фiнансову звiтнiсть Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Закону України ,,Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. Вiдповiдальнiсть аудитора Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контроль, що стосується складання та достовiрного подання Товариством фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю Товариства. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятностi облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. I. Пояснювальний параграф щодо висловлення умовно-позитивної думки Бухгалтерський облiк здiйснюється Товариством з використанням комп'ютерної програми "1С: Пiдприємство" та у вiдповiдностi до Iнструкцiї про застосування плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України. Ми вибiрково перевiрили iнформацiю, наведену в оборотно-сальдових вiдомостях та аналiзах рахункiв бухгалтерського облiку, за умови її iдентичностi первинним документам, а також окремi договори, накази, первиннi документи. Принципи, методи ведення бухгалтерського облiку у 2011 роцi в основному залишилися незмiнними та в цiлому узгоджуються з прийнятою Товариством облiковою полiтикою, за виключенням того, що з 01.04.2011р. Товариство обрало iнший метод нарахування амортизацiї, а саме прямолiнiйний метод замiсть податкового. Одержана нами iнформацiя в основному пiдтверджує цифровий матерiал, покладений в основу фiнансової звiтностi Товариства за 2011 рiк. Концептуальною основою складання та подання фiнансової звiтностi Товариства є наказ про облiкову полiтику, Закон України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть", Нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку. Фiнансова звiтнiсть за 2011рiк складена та подана управлiнським персоналом Товариства в цiлому у вiдповiдностi до застосованої концептуальної основи. Допущенi управлiнським персоналом Товариства незначнi вiдхилення вiд концептуальної основи фiнансової звiтностi, на нашу думку, суттєво не вплинули на повноту та достовiрнiсть цiєї звiтностi за 2011 рiк. Iнформацiя, наведена у фiнансовiй звiтностi Товариства за 2011 рiк, базується на даних бухгалтерського облiку, якi узагальненi у вiдповiдних регiстрах. 1. З метою пiдготовки до складання фiнансової звiтностi за 2011рiк на пiдставi наказу проведена iнвентаризацiя основних засобiв, малоцiнних необоротних матерiальних активiв, товарiв, готової продукцiї, зобов'язань Товариства. Ми спостерiгали за проведенням iнвентаризацiї основних засобiв. Класифiкацiя активiв у фiнансовiй звiтностi за 2011рiк в цiлому вiдповiдає вимогам П(С)БО, узгоджується з облiковою полiтикою Товариства. Товариство на пiдставi укладених договорiв надає окремi примiщення в оренду, якi не вiдображенi по рядках 055 - 057 балансу, що не вплинуло на достовiрнiсть фiнансових результатiв у фiнансовiй звiтностi. Необоротнi активи у фiнансовiй звiтностi вiдображенi за первiсною вартiстю iз дотриманням принципiв обачностi, переваги сутностi над формою. У вiдповiдностi з облiковою полiтикою до складу iнших матерiальних необоротних активiв Товариством вiднесенi активи вартiстю до 1000 грн. за одиницю та строком користування понад 365 днiв. До складу iнших довгострокових фiнансових iнвестицiй достовiрно включенi фiнансовi iнвестицiї, а саме внесок Товариства до статутного капiталу ТОВ "Дамiа" в сумi 12 тис. грн. (рядок 045 ф.№1), якi не змiнились протягом 2011 року. Вартiсть незавершених капiтальних iнвестицiй у балансi вiдображена у сумi понесених витрат на придбання обладнання, монтаж якого незавершений, на незавершенi роботи з будiвництва, реконструкцiї, модернiзацiї основних засобiв. Протягом звiтного перiоду переоцiнка необоротних активiв не проводилась. Товариство протягом 2011 року застосовувало наступнi методи нарахування амортизацiї основних засобiв: протягом 1-го кварталу - податковий метод iз застосуванням норм амортизацiї, передбачених п. 8.6 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств", протягом 2-го - 4-го кварталiв - прямолiнiйний методом з урахуванням мiнiмально допустимих строкiв користування, якi встановленi Податковим Кодексом України. Товариством не визначена лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв, внаслiдок чого вартiсть окремих об'єктiв основних засобiв, яка амортизується, визначена Товариством не вiрно. На нашу думку ця обставина суттєво не вплинула на показники фiнансової звiтностi, оскiльки кiлькiсть основних засобiв, ступiнь зносу яких наближається до можливої лiквiдацiйної вартостi, та їх первiсна вартiсть, яка амортизується Товариством, є незначною. Нарахування амортизацiї iнших матерiальних необоротних активiв здiйснюється в першому мiсяцi використання об'єкта в розмiрi 100% його первiсної вартостi, нематерiальних активiв - за прямолiнiйним методом з урахуванням їх строку користування. Вiдстроченi податковi активи на 31.12.2011 року визначенi Товариством з окремими вiдхиленнями вiд облiкової полiтики, П(С)БО 17, зокрема несуттєвий вплив на вiдстроченi податковi активи може мати не створене Товариством забезпечення на оплату персоналу не використаних вiдпусток, про що йдеться далi. Операцiї з надходження, вибуття основних засобiв вiдображенi в бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi за 2011 рiк у вiдповiдностi з законодавством достовiрно. 2. Оцiнка оборотних активiв, зокрема виробничих запасiв, готової продукцiї, товарiв визначена Товариством з деякими вiдхиленнями вiд вимог П(С)БО 9 та облiкової полiтики. Придбанi виробничi запаси зараховуються на баланс за первiсною вартiстю. Товариство немає залишкiв напiвфабрикатiв та незавершеного виробництва, що узгоджується з особливостями технологiї виробництва продукцiї. Згiдно облiкової полiтики облiк вибуття виробничих запасiв, готової продукцiї здiйснюється Товариством за середньозваженою собiвартiстю, товарiв - за цiнами продажу. Розподiл загальновиробничих витрат здiйснений Товариством з окремими вiдхиленнями вiд положень П(С)БО 16 "Витрати", що суттєво не вплинуло на собiвартiсть реалiзованої продукцiї з огляду на незначнi залишки нереалiзованої продукцiї, вартiсть якої станом на 31.12.2011р. становить 112 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом 31.12.2011р. вiдображена на пiдставi даних бухгалтерського облiку достовiрно. Товариством створено резерв сумнiвних боргiв у сумi 1 тис. грн. виходячи з платоспроможностi окремих дебiторiв, що узгоджується з облiковою полiтикою. У статтi балансу "Iнша поточна дебiторська заборгованiсть" вiдображено заборгованiсть дебiторiв, яка не може бути включена до iнших статей дебiторської заборгованостi. У статтi 240 балансу вiрно вiдображено грошовi коштi на депозитному рахунку в iноземнiй валютi, що представленi в балансi у нацiональнiй валютi шляхом перерахунку iз застосуванням валютного курсу на 31.12.2011р. Облiковою полiтикою Товариства не визначено порядок вiдображення у бухгалтерському облiку, фiнансовiй звiтностi окремих витрат майбутнiх перiодiв, а саме витрат на страхування. З огляду на їх незначнi витрати та перiод дiї договору обов'язкового страхування включення всiєї суми цих витрат до складу витрат за 2011 рiк суттєво не вплинуло на фiнансовий результат Товариства за звiтний рiк. Активи балансу складаються з: (тис. грн.) АКТИВ код рядка на 01.01.2011р. на 31.12.2011р. I. Необоротнi активи 080 6468 9803 II. Оборотнi активи 260 9901 10639 III. Витрати майбутнiх перiодiв 270 2 3 IV. Необоротнi активи та групи вибуття 275 - - Разом 280 16371 20445 3. Облiк та оцiнка зобов'язань Товариства, вiдображення зобов'язань в фiнансової звiтностi здiйснюється з незначними вiдхиленнями вiд вимог П(С)БО 11. Товариством не створено забезпечення для вiдшкодування наступних операцiйних виплат, зокрема на виплату невикористаних працiвниками вiдпусток станом на 31.12.2011р., що суттєво не вплинуло на фiнансову звiтнiсть за 2011 рiк з огляду на кiлькiсть працюючих, їх середню заробiтну плату та кiлькiсть днiв невикористаної вiдпустки на 31.12.2011р. Протягом 2011 року Товариство користувалось кредитними ресурсами банкiв на пiдставi укладених договорiв, заборгованiсть за короткостроковими кредитами станом на 31.12.2011р. становить 399 тис. грн. i визначена достовiрно. Поточнi зобов'язання Товариства вiдображенi в балансi за сумою погашення. На кiнець звiтного перiоду поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв, з бюджетом, зi страхування, з оплати працi станом на 31.12.2011р. визначенi Товариством в балансi на пiдставi бухгалтерських даних вiрно. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом 31.12.2011р. вiдображена на пiдставi даних бухгалтерського облiку вiрно. Поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв, з бюджетом, зi страхування, з оплати працi пiдтверджуються вiдповiдними первинними документами та вiрно вiдображенi в балансi станом 31.12.2011р. З урахуванням вимог п. 60 П(С)БО 2 Товариством достовiрно у статтi "Iншi поточнi зобов'язання" (ряд. 610 ф. № 1) вiдображенi суми зобов'язань, якi не можуть бути включеними до iнших статей, наведених у роздiлi "Поточнi зобов'язання" . Поточнi зобов'язання Товариства станом на 31.12.2011 р. складаються: - короткостроковi кредити банкiв 399 тис. грн. - кредиторська заборгованiсть за товари (роботи, послуги) 2532 тис. грн. - поточнi зобов'язання за розрахунками: " з одержаних авансiв 4 тис. грн. " з бюджетом 898 тис. грн. " зi страхування 85 тис. грн. " з оплати працi 199 тис. грн. - iншi поточнi зобов'язання - Зобов'язання Товариства складаються з: (тис. грн.) ПАСИВ Код рядка на 01.01.2011 р. на 31.12.2011 р. II. Забезпечення наступних платежiв 430 - - III .Довгостроковi зобов'язання 480 - - IV. Поточнi зобов'язання 620 3751 4237 V. Доходи майбутнiх перiодiв 630 - - Разом 3751 4237 Станом на 31.12.2011 р. зобов'язання за борговими та iпотечними цiнними паперами вiдсутнi. Товариство не є професiйним учасником фондового ринку, не здiйснює управлiння активами недержавних пенсiйних фондiв. 4. Вiдображення власного капiталу у фiнансовiй звiтностi здiйснено у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО 5, Статуту Товариства, наказу про облiкову полiтику, рiшень загальних зборiв акцiонерiв. Статутний капiтал Товариства станом на 31.12.2011 р. складає 227703 грн. (двiстi двадцять сiм тисяч сiмсот три грн.) та розподiлений на 910812 (дев'ятсот десять тисяч вiсiмсот дванадцять) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Статутний капiтал станом на 31.12.2011 р. розмiщений у сумi 227703 грн. Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало випуск цiнних паперiв. Сума iншого додаткового капiталу протягом звiтного перiоду залишилась незмiнною та станом на 31.12.2011 р. складає 425 тис. грн. Створений Товариством резервний капiтал у розмiрi 57 тис. грн., що становить 25 % розмiру статутного капiталу, у 2011 роцi залишився незмiнним. Вартiсть чистих активiв Товариства визначена вiдповiдно до рiшення ДКЦПФР № 485 вiд 17.11.2004 р. i дорiвнює розмiру власного капiталу та на 31.12.2011 р. становить 16208 тис. грн. та визначена як рiзниця вартостi всiх активiв та всiх зобов'язань за даними балансу. Вартiсть чистих активiв перевищує розмiр статутного капiталу на 15980 тис. грн. 5. Фiнансовий результат господарських операцiй визначений Товариством у момент їх здiйснення (поточний звiтний перiод) з незначними вiдхиленнями, про що йдеться вище. Згiдно даних бухгалтерського облiку за 2011 рiк прибуток Товариства становить 3588 тис. грн., з урахуванням результатiв дiяльностi за попереднi роки нерозподiлений прибуток станом на 31.12.2011р. становить 15498 тис. грн. (рядок 350 ф. №1). Протягом звiтного року рiшення про нарахування дивiдендiв акцiонерами Товариства не приймалось та кошти на їх виплату не спрямовувалися, виплата дивiдендiв у звiтному роцi не здiйснювалась. Доходом Товариством визнано збiльшення економiчних вигод у виглядi надходження активiв або зменшення зобов'язань, якi призводять до зростання власного капiталу, витратами - зменшення економiчних вигод у виглядi вибуття активiв або збiльшення зобов'язань, якi призводять до зменшення власного капiталу (за винятком зменшення капiталу за рахунок його вилучення або розподiлу власниками). Склад адмiнiстративних витрат та витрат на збут визначенi з окремими вiдхиленнями вiд П(С)БО 16 " Витрати", обраної облiкової полiтики, проте це не вплинуло на фiнансовий результат дiяльностi Товариства за 2011 рiк. Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2011 рiк складена в повному обсязi i вiдповiдає даним синтетичного облiку з незначними вiдхиленнями. Данi окремих форм звiтностi вiдповiдають однi одним. II. Iнформацiя про фiнансовий стан Дiяльнiсть Товариства за 2011 рiк була прибутковою. З урахуванням результатiв дiяльностi за попереднi роки, нерозподiлений прибуток станом на 31.12.2011 р. становить 15498 тис. грн. (рядок 350 ф. №1). Фiнансовий стан Товариства станом на 31.12.2011 р. характеризується наступними показниками ПОКАЗНИКИ фактичне значення орiєнтоване пози-тивне значення на 01.01.2011р. на 31.12.2011р. 1 Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0,11 0,08 0,25-0,5 2 Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) 2,64 2,51 1,0 - 2,0 3 Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi 0,77 0,79 0,25-0,5 4 Коефiцiєнт фiнансування 0,3 0,26 0,5 - 1,0 Виходячи з вищезазначених показникiв платоспроможностi та фiнансового стану є пiдстави стверджувати, що фiнансовий стан Товариства на 31.12.2011 р. характеризується вiдносною стабiльнiстю та незалежнiстю вiд зовнiшнiх джерел фiнансування дiяльностi. В порiвняннi з початком звiтного року загальний фiнансовий стан Товариства суттєво не змiнився. На кiнець звiтного року Товариство має достатньо ресурсiв, якi можуть бути використанi для погашення його поточних зобов'язань, про що свiдчить коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) 2,51. Проте Товариство немає достатньо коштiв для негайного погашення всiєї заборгованостi по поточних зобов'язаннях, про що свiдчить коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0,08, при орiєнтовному позитивному значенi 0,25-0,5. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi 0,79 (орiєнтовне позитивне значення цього показника 0,25-0,50) свiдчить про значну частку власних коштiв в джерелах фiнансування та визначає фiнансовий стан Товариства в цiлому як стiйкий. Залежнiсть Товариства вiд залучених коштiв на кiнець звiтного року залишається незначною, про що свiдчить коефiцiєнт фiнансування, який на кiнець року складає 0,26 при орiєнтовному позитивному значеннi цього показника 0,5-1,0. Порiвняно з початком року коефiцiєнт фiнансування (0,3) дещо зменшився, що свiдчить про незначне зменшення залежностi Товариства вiд залучених коштiв. Протягом звiтного перiоду в Товариствi не вiдбувалися подiї, визначенi частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" . Узагальненi пiдстави для висловлення у м о в н о - п о з и т и в н о ї д у м к и За винятком впливу питань, пов'язаних з не визначенням лiквiдацiйної вартостi об'єктiв основних засобiв, не створенням забезпечення виплат персоналу за невикористанi вiдпустки та що ми не спостерiгали за проведенням iнвентаризацiї оборотних активiв, зобов'язань, на нашу думку, фiнансова звiтнiсть Приватного акцiонерного товариства "Вiнницька харчосмакова фабрика" станом на 31.12.2011року та його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що минув на зазначену дату, в цiлому складена вiдповiдно до застосованої концептуальної основи та подає достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Приватного акцiонерного товариства "Вiнницька харчосмакова фабрика" Про що складено цей умовно-позитивний аудиторський висновок. Директор Аудиторської фiрми "Слаудi" Л.С. Петрушинська Сертифiкат 002438 17.04.2012р.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Пiдприємство виготовляє: 1) продукти консервної групи : хрiн ; 2) група спецiї та приправи : кетчуп , гiрчиця, майонез, оцет столовий; 3) продукти з круп та борошна: круп"янi палички, подушечки неглазурованi, кашi миттєвого приготування, текстуроване борошно ; 4) безалкогольнi напої : квас хлiбний натурального бродiння, води газованi; 5) вироби пластмасовi: пляшки та бутлi. Серед виробництва окремих товарiв, одним iз самих перспективних є виробництво хрону. Дiяльнiсть пiдприємства залежить вiд сезонних змiн, оскiльки використовує у виробництвi свiжi овочi:корiння хрону та буряк, в лiтнiй перiод продукцiя консервної групи не виробляється. Навпаки, квас хлiбний є продуктом лiтнього споживання. З метою зменшення впливу сезонностi, товариство продовжило випуск квасу пастерiзованого та безалкогольних напоїв газованих (типу "Лимонад"). Основним ринком збуту є Україна. Основними споживачами продукцiї є пiдприємства мережевої торгiвлi: ТОВ "ФОЗЗI-ФУД" - мережа супермаркетiв "Сiльпо"; ТОВ "АТБ - Маркет" - мережа супермаркетiв "АТБ", ТОВ "ЕКО" - мережа супермаркетiв "ЕКО-маркет", ПП "Бiлла-Україна"- мережа супемаркетiв "Бiлла", ТОВ "Метро Кеш енд Кери України" з мережею супермаркетiв "Метро", ТОВ "Гарантiя-маркет" - мережа супермаркетiв "Фуршет". Продовжує пiдприємство спiвпрацю i з крупними оптовими фiрмами мiста Київа, Одеси, Харкова, Львова. Основнi ризики в дiяльностi товариства пов'язанi з великим вiдтермiнуванням оплат, несвоєчасними платежами замовникiв. З кожним роком зростає конкуренцiя на сировинному ринку, тому що сировину- корiння хрону, практично не вирощують промисловим шляхом. Це змусило пiдприємство орендувати земельну дiлянку для вирощування кореню, а також спiвпрацювати з фермерами - як один iз заходiв зменшення ризикiв. Заходи щодо зменшення ризикiв полягають у вивченнi кон'юнктури ринку, перевiрцi платоспроможностi клiєнтiв. Захист дiяльностi пiдприємства, розширення виробництва та ринкiв збуту, полягає в впровадженнi енергозберiгаючих технологiй, постiйнiй пiдтримцi якостi продукцiї. Сертифiкацiя продукцiї по мiжнародним стандартам ISO 22000:2005, яку провело бюро "Веритас сертифiкейшн" дозволило продовжити спiвпрацю з "Метро". Постiйна пiдтримка дiї патентiв: "Хрiн Вiнницький з буряком", "Спосiб виготовлення хрону та композицiї для його здiйснення", "Спосiб виробництва борошна текстурованого", свiдоцтво на знак для товарiв "Делiссо", "Наша каша" дозволяє захищати свою продукцiю вiд пiдробок та конкуренцiї. Товариство визнано переможцем регiонального конкурсу "Краща торгова марка Подiлля" серед пiдприємств харчової та переробної промисловостi з правом використання логотипу конкурсу на офiцiйних документах та рекламних носiях. Основними каналами збуту продукцiї є оптова торгiвля зi складу, а також постачання товару власним автотранспортом, шляхом укладання договорiв з iснуючими клiєнтами та шляхом залучення нових клiєнтiв. Методи продажу, якi використовує товариство - зацiкавлення клiєнтiв у пiдтриманнi стосункiв з Товариством за рахунок оптимальної цiни на продукцiю та її високої якостi. Коливання цiн на сировину суттєво впливає на цiнову полiтику пiдприємства, тому що iснує обмеження в термiнах змiни цiн на готову продукцiю, а в змiнi цiн на сировину такого не iснує. Сировинною базою пiдприємства є Україна. Оновними постачальниками сировини є переробнi пiдприємства України - ТОВ"Альтера" м.Черкаси - крупи, ТОВ "Факторiя" - гiрчичний порошок, ТОВ "Авеста"- забезпечення кришкою, ФОП Лiмкевич - забезпечення склобанкою. Корiнь хрону та буряк закуповуються у населення та фермерських господарствах. Починаючи з 2009 року, вiдчутна конкуренцiя у сировиннiй базi по кореню хрону з боку фiрми "Верес", що в значнiй мiрi впливає на цiнову полiтику в заготiвельнiй дiяльностi. Харчова промисловiсть у 2011 роцi працювала бiльш стабiльно, можливiсть отримання кредитних коштiв, дозволила впроваджувати процесовi та маркетинговi iнновацiї. Частина пiдприємств галузi пiшла шляхом збiльшення термiнiв зберiгання продукцiї за допомогою консервантiв, однак ПрАТ "Вiнхарчосмак" продовжує пiдтримувати традицiю випуску натуральних продуктiв з невеликим термiном зберiгання, хоча пiдприємство несе певнi збитки за рахунок повернення (згiдно умов договорiв), але насиченнiсть ринку змушує пiдприємство йти цим шляхом. Ринок харчових продуктiв України є насиченим як продукцiєю вiтчизняного виробництва, так i iмпортованою продукцiєю. Серед основних конкурентiв пiдприємство сьогоднi вбачає фiрми "Верес", "Торчин", "Королiвський смак", "Агронiка". Перспективнi плани розвитку полягають у збiльшеннi обсягiв виробництва, зменшеннi впливу сезонностi, залученнi нових клiєнтiв, покращеннi якостi продукцiї. Кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв в загальному об'ємi постачання, як правило, не перевищує 6-8 одиниць.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування Протягом 2004-2008 рокiв товариством було придбано основних засобiв на суму 5392,4 тис.грн., в тому числi: вакуумну установку для виготовлення хрону, лiнiю по розливу хрону, обладнання для очистки кореню хрону, обладнання для виробницта та розливу квасу, обладнання для виробництва та розливу оцту, обладнання для виливу ПЕТ-пляшок. Товариством практично повнiстю оновлено парк грузових автомашин. В 2009 роцi придбано технологiчне обладнання для цеху по виробництву квасу на суму- 741 тис.грн., транспортнi засоби на суму 310 тис.грн. Суттєвого вiдчуження активiв не вiдбувалось: списано повнiстю зношене обладнання, що не використовувалось у виробництвi на 18 т.грн (за первiсною вартiстю). В 2010 роцi придбано технологiчне обладнання для цеху по виробництву консервiв плодоовочевих на суму 1417 тис.грн., здiйснено полiпшення будiвель та споруд - 196 тис.грн. Вiдчуження основних засобiв не вiдбувалось. В 2011 роцi вiдбулось списання майже повнiстю зношеного технологiчного обладнання - 36 т.грн та малоцiнки, придбання технологiчного обладнання - 1062 тис.грн., ремонту будiвель та споруд - 281 тис.грн. придбання земельної дiлянки - 533 т.грн., придбання iнструментiв та iнвентаря - 18 т.грн, малоцiнки - 52 т.грн Товариство розпочало створення додаткової дiльницi по виробництву консервiв плодоовочевих з монтажем гiлки прогресивного устаткування. Загальна вартiсть обладнання та робiт планується в розмiрi 4200 тис. грн. Спосiб фiнансування: 1000 т.грн - кредити банкiв, 3200 т.грн - власнi кошти Товариства. Крiм того, Товариство планує розпочати випуск квасу хлiбного натурального бродiння в ПЕТ-пляшцi. Спосiб фiнансування - за рахунок власних коштiв. Загальна вартiсть обладнання та робiт планується в розмiрi 1500 тис. грн.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Основнi засоби товариства знаходяться за адресою Товариства. Оренда основних засобiв не здiйснюється. В звiтному перiодi було здiйснено значне придбання обладнання для цеху №2 по виробництву соусiв i приправ. Строк корисної експлуатацiї будiвель i споруд - 28 рокiв, обладнання виробничого призначення - 18 рокiв, транспортних засобiв - 7 рокiв. Основнi засоби за кожною основною групою використовуються за своїм прямим призначенням. Виробничих потужностей достатньо. Використання засобiв- 92%. Первiсна вартiсть основних засобiв - 12289 тис.грн., залишкова вартiсть - 7669 тис.грн, знос - 4620 тис.грн. В 2011 роцi обладнання використовувалось бiльш потужно, нiж в 2010 роцi, що дало можливiсть збiльшити обсяги виробництва на 19,1%. Знос споруд- 23,1%, обладнання- 42,2%, транспорту- 71,5%, загальний ступiнь зносу - 37,6%. Змiни в вартостi основних засобiв вiдбулись за рахунок списання майже повнiстю зношеного технологiчного обладнання - 36 т.грн та малоцiнки, придбання технологiчного обладнання - 1062 тис.грн., ремонту будiвель та споруд - 281 тис.грн. придбання земельної дiлянки - 533 т.грн., придбання iнструментiв та iнвентаря - 18 т.грн, малоцiнки - 52 т.грн та амортизацiї- 967 тис.грн. Вартiсть оформлених у заставу основних засобiв складає 2408 тис.грн. на якi є обмеження щодо неможливостi надавати їх в заставу пiд iнший кредит та вiдчуження. Орендованих основних засобiв та основних засобiв невиробничого призначення - немає. Частина примiщення котельнi здається в оренду СПД Луцяк Оренда оперативна термiном на 1 рiк з подальшим продовженням договору на початку наступного року. Екологiчнi питання не позначаються на використаннi активiв пiдприємства. Перевiрки Державного управлiння охорони навколишнього природного середовища у Вiнницькiй областi, та ВОКВПВК "Вiнницяводоканал" порушень не виявили. Товариство планує введення в дiю додаткової дiльницi по виробництву консервiв плодоовочевих з монтажем гiлки прогресивного устаткування. Загальна вартiсть обладнання та робiт планується в розмiрi 4200 тис. грн. Спосiб фiнансування: 1000 т.грн - кредити банкiв, 3200 т.грн - власнi кошти Товариства. Прогнознi дати початку та закiнчення робiт: червень 2011 р. - вересень 2012 року. Сума видаткiв, що вже здiйснена - 3400 т.грн. Зростання виробничих потужностей пiсля завершення робiт очiкується в розмiрi 36,9%. Крiм того, Товариство планує ввести в дiю лiнiю по розливу квасу хлiбного в ПЕТ-пляшку. Причинами таких планiв є збiльшення обсягiв виробництва, залучення нових клiєнтiв, покращення якостi продукцiї, зменшення впливу сезонностi виробництва. Спосiб фiнансування - за рахунок власних коштiв Товариства. Загальна вартiсть обладнання i робiт планується в розмiрi 1500 т.грн. Прогнознi дати початку та закiнчення робiт: квiтень-липень 2012 року. Видатки ще не здiйснювались. Зростання виробничих потужностей по виробництву квасу пiсля завершення робiт очiкується в розмiрi 15%.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень На дiяльнiсть товариства суттєво впливає сезоннiсть виробництва, значно впливає податковий тиск, ускладнання можливостi отримання кредиту. В звiтному роцi товариство зазнало значної конкуренцiї на ринку заготiвель коренiв хрону (у зв'язку з низьким урожаєм), конкуренцiї в середньоцiновому сегментi ринку приправ, зниження платоспроможностi населення. Ступiнь залежностi вiд законодавчих та економiчних обмежень достатньо значна.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства Штрафи за недопоставку продукцiї та перевантаження автомобiльного транспорту в 2011 роцi товариством сплаченi в сумi 23 тис.грн.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Дiяльнiсть товариства базується в основному на засадах самофiнансування. Для поточних потреб ПрАТ має власнi обiговi кошти. Робочого капiталу недостатньо, тому товариство користується кредитами банкiв. Виходячи з показникiв платоспроможностi та фiнансового стану, є пiдстави стверджувати, що фiнансовий стан Товариства на 31.12.2011 р. характеризується вiдносною стабiльнiстю та незалежнiстю вiд зовнiшнiх джерел фiнансування дiяльностi. В порiвняннi з початком звiтного року загальний фiнансовий стан Товариства суттєво не змiнився.На кiнець звiтного року Товариство має достатньо ресурсiв, якi можуть бути використанi для погашення його поточних зобов'язань, про що свiдчить коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) 2,51. Проте Товариство немає достатньо коштiв для негайного погашення всiєї заборгованостi по поточних зобов'язаннях, про що свiдчить коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0,08, при орiєнтовному позитивному значенi 0,25-0,5. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi 0,79 (орiєнтовне позитивне значення цього показника 0,25-0,50) свiдчить про значну частку власних коштiв в джерелах фiнансування та визначає фiнансовий стан Товариства в цiлому як стiйкий. Залежнiсть Товариства вiд залучених коштiв на кiнець звiтного року залишається незначною, про що свiдчить коефiцiєнт фiнансування, який на кiнець року складає 0,26 при орiєнтовному позитивному значеннi цього показника 0,5-1,0. Порiвняно з початком року коефiцiєнт фiнансування (0,3) дещо зменшився, що свiдчить про незначне зменшення залежностi Товариства вiд залучених коштiв. Можливi шляхи покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв товариства полягають в проведеннi заходiв по збiльшенню об'ємiв реалiзацiї, вiдмови вiд зайвих витрат, змiни цiнової полiтики. Для забезпечення безперервного функцiонування пiдприємства як суб'єкта господарювання необхiдним є придiлення вiдповiдної уваги ефективнiй виробничiй дiяльностi, пошуку резервiв зниження витрат виробництва та погашення поточних зобов'язань.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів На 2012 рiк пролонговано та укладено угоди на 98 % виготовленої продукцiї. Кiлькiсть таких угод дорiвнює 205. В угодах на здiйснення поставки харчової продукцiї загальна вартiсть продукцiї, що має бути поставлена, не вказується, поставки та розрахунки здiйснюються за заявками згiдно графiку договорiв. Прибуток, який очiкує товариство, пiсля виконання договорiв очiкується в розмiрi 4000 т.грн.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 1. Монтаж обладнання цеху №2 по виробництву соусiв та приправ. 2. Виробництво квасу хлiбного в ПЕТ-пляшках. 3. Удосконалення iснуючих виробничих потужностей. В майбутньому на дiяльнiсть товариства можуть вплинути висока конкуренцiя, високi вiдсотки за користування банкiвськими кредитами, зростання цiн на сировину та енергоносiї, що в свою чергу вплине на собiвартiсть продукцiї та її вiдпускну цiну, що негативно впливає на дiяльнiсть Товариства.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік В звiтному роцi з ТзОВ "Гiрнича компанiя "Укргеопроект" укладено договiр на проведення детальної геолого-економiчної оцiнки експлуатацiйних запасiв питних пiдземних вод родовища Вiнницьке-I (свердловина) №1551(2) для складання звiту i затвердження запасiв в ДКЗ України, як того потребує п.1 особливих умов спецiального дозволу на користування кадрами №5236 вiд 02.12.2010р. Сума витрат на дослiдження експлуатацiйних запасiв склала 45,0 тис.грн.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Судових справ, стороною в яких виступає Товариство або його посадовi особи не впроваджувалось.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі 1.Аналiтична довiдка про результати господарювання за останнi 5 рокiв. Найменування показника перiод 2011р. 2010р. 2009р. 2008 р. 2007р. Усього активiв 20445 16371 12273 9538 7474 Основнi засоби (за залишковою вартiстю) 7669 6299 4562 3581 2960 Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 12 12 12 12 12 Запаси 3592 2911 2111 2075 1712 Сумарна дебiторська заборгованiсть 6711 6547 5325 3712 2729 Грошовi кошти та їх еквiваленти 335 424 183 138 38 Власний капiтал 16208 12620 9452 7491 6077 Статутний капiтал 228 228 228 228 228 Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 15498 11910 8742 6781 5367 Довгостроковi зобов'язання -- -- -- -- -- Поточнi зобов'язання 4237 3751 2821 2047 1397 Вартiсть чистих активiв 16208 12620 9452 7491 6077

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 6299 7669 0 0 6299 7669
будівлі та споруди 2424 2863 0 0 2424 2863
машини та обладнання 2895 3347 0 0 2895 3347
транспортні засоби 419 349 0 0 419 349
інші 561 1110 0 0 561 1110
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 6299 7669 0 0 6299 7669
Опис Строк корисної експлуатацiї будiвель i споруд - 28 рокiв, обладнання виробничого призначення - 18 рокiв, транспортних засобiв - 7 рокiв. Основнi засоби за кожною основною групою використовуються за своїм прямим призначенням. Виробничих потужностей достатньо. Використання засобiв- 92%. Первiсна вартiсть основних засобiв - 12289 тис.грн., залишкова вартiсть - 7669 тис.грн, знос - 4620 тис.грн. В 2011 роцi обладнання використовувалось бiльш потужно, нiж в 2010 роцi, що дало можливiсть збiльшити обсяги виробництва на 19,1%. Знос споруд- 23,1%, обладнання- 42,2%, транспорту- 71,5%, загальний ступiнь зносу - 37,6%. Змiни в вартостi основних засобiв вiдбулись за рахунок списання майже повнiстю зношеного технологiчного обладнання - 36 т.грн та малоцiнки, придбання технологiчного обладнання - 1062 тис.грн., ремонту будiвель та споруд - 281 тис.грн. придбання земельної дiлянки - 533 т.грн., придбання iнструментiв та iнвентаря - 18 т.грн, малоцiнки - 52 т.грн та амортизацiї- 967 тис.грн. Вартiсть оформлених у заставу основних засобiв складає 2408 тис.грн. на якi є обмеження щодо неможливостi надавати їх в заставу пiд iнший кредит та вiдчуження. Орендованих основних засобiв та основних засобiв невиробничого призначення - немає. Частина примiщення котельнi здається в оренду СПД Луцяк Оренда оперативна термiном на 1 рiк з подальшим продовженням договору на початку наступного року.

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 16208 12620
Статутний капітал (тис. грн.) 228 228
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 228 228
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(16208.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(228.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.

Інформація про зобов'язання емітента


Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 399 X X
у тому числі:  
Короткостроковий кредит 21.07.2011 399 17 05.01.2012
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
    0 0  
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
    0 0  
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
    0 0  
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
    0 0  
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
    0 X  
Податкові зобов'язання X 898 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 2940 X X
Усього зобов'язань X 4237 X X
Опис: Протягом 2011 року Товариство погасило 2120 тис. грн. короткострокового кредиту банку, заборгованiсть за яким станом на 31.12.2011 р. становить 399 тис. грн. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги збiльшилась на 702 тис. грн., станом на 31.12.2011 р. становить 2532 тис. грн. На кiнець звiтного перiоду поточнi зобов'язання становлять 4237 тис. грн., збiльшились у порiвняннi з початком звiтного перiоду на 486 тис. грн. внаслiдок непогашення кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги. Поточнi зобов'язання складаються (тис. грн.): - короткостроковi кредити банкiв - 399, - кредиторська заборгованiсть за товар (роботи, послуги) - 2532, - поточнi зобов'язання за розрахунками: з бюджетом - 898 , зi страхування - 85 , з оплати працi - 199 , iншi поточнi зобов'язання - 120, з одержаних авансiв 4,0 тис. грн.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.

№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Овочi i iншi частини рослин консервованi з додаванням оцтової кислоти 2023тн 22031.00 56.80 2017 тн 21967.10 56.60
2 Гiрчиця готова 695 тн 7424.00 19.10 695 тн 7424.00 19.10
3 Продукти харчовi готовi з зернових культур 323 тн 2749.00 7.10 326 тн 2778.50 7.20

Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Матерiальнi витрати 77.10
2 Витрати на оплату працi 12.00

_______________

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

Інформація про стан корпоративного управлінняЯку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2009 2 1
2 2010 1 0
3 2011 2 1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

  Так Ні
Реєстраційна комісія X  
Акціонери   X
Реєстратор   X
Депозитарій   X
Інше (запишіть): нi Ні

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

  Так Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків   X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

  Так Ні
Підняттям карток   X
Бюлетенями (таємне голосування) X  
Підняттям рук   X
Інше (запишіть): нi Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

  Так Ні
Реорганізація   X
Внесення змін до статуту товариства   X
Прийняття рішення про зміну типу товариства   X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства   X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень   X
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень   X
Інше (запишіть): прийняття рiшення про отримання кредиту Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? Ні

Який склад наглядової ради (за наявності)?
    (осіб)
1 Кількість членів наглядової ради 0
2 Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
3 Кількість представників держави 0
4 Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
5 Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
6 Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

  Так Ні
Стратегічного планування   X
Аудиторський   X
З питань призначень і винагород   X
Інвестиційний   X
Інші (запишіть) не створенi
Інші (запишіть) Наглядова рада в товариствi не створена

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

  Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою   X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X
Члени наглядової ради не отримують винагороди   X
Інше (запишіть) Наглядова рада не створена

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

  Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі   X
Знання у сфері фінансів і менеджменту   X
Особисті якості (чесність, відповідальність)   X
Відсутність конфлікту інтересів   X
Граничний вік   X
Відсутні будь-які вимоги   X
Інше (запишіть):   X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

  Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства   X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками   X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)   X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена   X
Інше (запишіть) Наглядова рада не створена

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) Ні

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.


Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
    Загальні збори акціонерів Засідання наглядової ради Засідання правління
1 Члени правління (директор) Так Ні Так
2 Загальний відділ Ні Ні Ні
3 Члени наглядової ради (голова наглядової ради) Ні Ні Ні
4 Юридичний відділ (юрист) Ні Ні Ні
5 Секретар правління Ні Ні Ні
6 Секретар загальних зборів Ні Ні Ні
7 Секретар наглядової ради Ні Ні Ні
8 Корпоративний секретар Ні Ні Ні
9 Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні Ні Ні
10 Інше(запишіть): нi Ні Ні Ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
  Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови правління Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання членів правління Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради Ні Ні Ні Так
Обрання та відкликання членів наглядової ради Ні Ні Ні Так
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Ні Ні Ні Так
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження аудитора Ні Ні Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
    Так Ні
1 Положення про загальні збори акціонерів X  
2 Положення про наглядову раду   X
3 Положення про виконавчий орган (правління) X  
4 Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X
5 Положення про ревізійну комісію   X
6 Положення про акції акціонерного товариства   X
7 Положення про порядок розподілу прибутку   X
8 Інше (запишіть): Положення про ревiзiйний орган

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
    Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства
1 Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
2 Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Так Так Так
3 Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
4 Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Ні
5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Ні
6 Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Так Ні Так Так Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Так


Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
    Так Ні
1 Не проводились взагалі   X
2 Менше ніж раз на рік X  
3 Раз на рік   X
4 Частіше ніж раз на рік   X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
  Так Ні
Загальні збори акціонерів   X
Наглядова рада   X
Правління або директор X  
Інше (запишіть) нi

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так


З якої причини було змінено аудитора?

  Так Ні
Не задовольняв професійний рівень   X
Не задовольняли умови договору з аудитором X  
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X
Інше (запишіть) нi

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

  Так Ні
Ревізійна комісія   X
Наглядова рада   X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства   X
Стороння компанія або сторонній консультант X  
Перевірки не проводились   X
Інше (запишіть) Ревiзор Товариства

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

  Так Ні
З власної ініціативи   X
За дорученням загальних зборів   X
За дорученням наглядової ради   X
За зверненням виконавчого органу   X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів   X
Інше (запишіть) Ревiзор Товариства з власної iнiцiативи

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні


Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

    Так Ні
1 Випуск акцій   X
2 Випуск депозитарних розписок   X
3 Випуск облігацій   X
4 Кредити банків X  
5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X
6 Інше (запишіть):
 
  X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
Так, плануємо розпочати переговори  
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році X
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  
Не визначились  

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) - Ні


Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так


З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

  Так Ні
Не задовольняв професійний рівень особи   X
Не задовольняли умови договору з особою   X
Особу змінено на вимогу:  
акціонерів   X
суду   X
Інше (запишіть) у зв'язку з дематерiалiзацiєю

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні


У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н

Розкрийте стан дотримання кодексу (принципів, правил) корпоративного управління у вашому акціонерному товаристві: д/н

 

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи
 
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
 
Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
 
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.
 
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.
 
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).
 
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.
 
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
 
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
 
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
 
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.
 
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
 
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.
 
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.
 
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
 
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.
 
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
 
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.
 
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.
 
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
 
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.
 

Річна фінансова звітність


  Коди
    Дата 01.01.2012
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Вiнницька харчосмакова фабрика" за ЄДРПОУ 30453389
Територія Вінницька Ленiнський район, 21018 м.Вiнниця, Р.Скалецького ,15 за КОАТУУ 0510136600
Організаційно-правова форма господарювання АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО за КОПФГ 230
Орган державного управління Не визначено за СПОДУ 0
Вид економічної діяльності Перероблення та консервування овочiв та фруктiв, не вiднесене до iнших групувань за КВЕД 15.33.0
Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума  
Адреса: 21018 Вiнницька область Ленiнський район, м.Вiнниця, Р.Скалецького ,15
Середня кількість працівників: 118


Баланс станом на 2011 рік

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість 010 64 61
- первісна вартість 011 75 75
- накопичена амортизація 012 ( 11 ) ( 14 )
Незавершене будівництво 020 0 1999
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 6299 7669
- первісна вартість 031 10071 12289
- знос 032 ( 3772 ) ( 4620 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
- інші фінансові інвестиції 045 12 12
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Знос інвестиційної нерухомості 057 ( 0 ( 0 )
Відстрочені податкові активи 060 93 62
Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 2799 3461
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 0 0
Готова продукція 130 101 112
Товари 140 11 19
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 6391 6513
- первісна вартість 161 6392 6514
- резерв сумнівних боргів 162 ( 1 ) ( 1 )
Дебіторська заборгованість за рахунками:
- за бюджетом 170 0 7
- за виданими авансами 180 64 184
- з нарахованих доходів 190 0 0
- із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 92 7
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 366 274
- у т.ч. в касі 231 14 46
- в іноземній валюті 240 58 61
Інші оборотні активи 250 19 1
Усього за розділом II 260
III. Витрати майбутніх періодів 270 2 3
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 228 228
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 425 425
Резервний капітал 340 57 57
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 11910 15498
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 12620 16208
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421 0
Усього за розділом II 430 0 0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 0 0
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 400 399
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 1830 2532
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 540 0 4
- з бюджетом 550 1035 898
- з позабюджетних платежів 560 0 0
- зі страхування 570 51 85
- з оплати праці 580 132 199
- з учасниками 590 0 0
- із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 303 120
Усього за розділом IV 620 3751 4237
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640

Примітки Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2011 р. становить 12289 тис. грн., сума нарахованого зносу 4620 тис.грн. Первiсна вартiсть нематерiальних активiв становить 75 тис. грн., сума нарахованого зносу складає 14 тис. грн. До складу iнших довгострокових фiнансових iнвестицiй достовiрно включенi фiнансовi iнвестицiї, а саме внесок Товариства до статутного капiталу ТОВ "Дамiа" в сумi 12 тис. грн., якi не змiнились протягом 2011 року. До складу необоротних активiв входять вiдстроченi податковi активи, що дорiвнюють 62 тис. грн. Первiсна вартiсть дебiторської заборгованостi за товари (роботи та послуги) складає 6514 тис. грн., проти минулого звiтного перiоду збiльшилась на 122 тис. грн. Товариством створено резерв сумнiвних боргiв у сумi 1 тис. грн. Чиста реалiзацiйна вартiсть дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги становить 6513 тис. грн. Дебiторська заборгованiсть по авансах виданих (ряд 180 ф.№1) становить 184 тис. грн. Пiдприємство вiдкрило депозитний рахунок в iноземнiй валютi. Грошовi кошти якого представленi в балансi у нацiональнiй валютi, шляхом перерахунку, iз застосуванням валютного курсу на 31.12.2011р.
Керівник Семенюк Любов Артемiвна
Головний бухгалтер Гайдар Оксана ЮрiївнаЗвіт про фінансові результати за 2011 рік
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 46968 40004
Податок на додану вартість 015 7828 6667
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )
  025 ( 0 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 41 ) ( 30 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 39099 33307
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 28886 ) ( 24499 )
Валовий прибуток:
- прибуток 050 10213 8808
- збиток 055 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні доходи 060 175 169
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 ( 1380 ) ( 1125 )
Витрати на збут 080 ( 3763 ) ( 3393 )
Інші операційні витрати 090 ( 379 ) ( 215 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 ( 0 ) ( 0 )
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 4866 4244
- збиток 105 ( 0 ) ( 0 )
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 11 25
Інші доходи 130 36 1
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 131 0
Фінансові витрати 140 ( 63 ) ( 30 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 160 ( 36 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 4814 4240
- збиток 175 ( 0 ) ( 0 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 ( 0 ) ( 0 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 1226 ) ( 1072 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 3588 3168
- збиток 195 ( 0 ) ( 0 )
Надзвичайні:
- доходи 200 0 0
- витрати 205 ( 0 ) ( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 )
Частка меншості 215 0 0
Чистий:
- прибуток 220 3588 3168
- збиток 225 ( 0 ) ( 0 )
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0


II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 26411 22490
Витрати на оплату праці 240 4120 3453
Відрахування на соціальні заходи 250 1471 1258
Амортизація 260 970 997
Інші операційни витрати 270 1198 818
Разом 280 34170 29016


III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 910812.00000000 910812.00000000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 910812.00000000 910812.00000000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 3.93934000 3.47822000
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 3.93934000 3.47822000
Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000000 0.00000000

Примітки Нерозподiлений прибуток Пiдприємства станом на 31.12.2011 року становить - 15498 тис. грн., який сформувався внаслiдок нерозподiленого прибутку станом на 31.12.2010 року в сумi 11910 тис. грн. та збiльшеного на суму отриманого чистого прибутку за результатами господарської дiяльностi за 12 мiсяцiв 2011 року в сумi 3588 тис. грн.
Керівник Семенюк Любов Артемiвна
Головний бухгалтер Гайдар Оксана ЮрiївнаЗвіт про рух грошових коштів за 2011 рік

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 46713 38909
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 4 13
Повернення авансів 030 0 0
Установ банків відстотків за поточними рахунками 035 0 0
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 0 0
Борників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
Інші надходження 080 51 27
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 090 32828 27125
Авансів 095 185 552
Повернення авансів 100 0 244
Працівникам 105 3391 3054
Витрат на відрядження 110 73 57
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 2332 2427
Зобов'язань з податку на прибуток 120 1278 918
Відрахувань на соціальні заходи 125 1630 1438
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 822 747
Цільових внесків 140 0 0
Інші витрачання 145 101 103
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 4128 2284
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 4128 2284
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
- фінансових інвестицій 180 0 0
- необоротних активів 190 0 0
- майнових комплексів 200 0 0
Отримані:
- відсотки 210 0 0
- дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
- фінансових інвестицій 240 0 0
- необоротних активів 250 4216 2143
- майнових комплексів 260 0 0
Інші платежі 270 0 0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -4216 -2143
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -4216 -2143
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 2119 917
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 2120 817
Сплачені дивіденди 350 0 0
Інші платежі 360 0 0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -1 100
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -1 100
Чистий рух коштів за звітній період 400 -89 241
Залишок коштів на початок року 410 424 183
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
Залишок коштів на кінець року 430 335 424

Примітки Рух грошових коштiв товариства розкриває джерело надходження та витрат готiвкових коштiв в розрiзi операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi. Станом на 31.12.2011 року на Пiдприємствi залишок грошових коштiв та їх еквiвалентiв становить - 335 тис. грн. В тому числi: - грошовi кошти в нацiональнiй валютi у касi Пiдприємства (готiвка) - 46 тис. грн.; - грошовi кошти в нацiональнiй валютi на поточному рахунку Пiдприємства - 228 тис. грн.; - грошовi кошти в iноземнiй валютi - 61 тис. грн. Залишок коштiв на кiнець звiтного перiоду складає 335 тис. грн., що на 89 тис.грн. меньше, нiж в попередньому роцi.
Керівник Семенюк Любов Артемiвна
Головний бухгалтер Гайдар Оксана ЮрiївнаЗвіт про власний капітал за 2011 рік

Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток Неоплачений капітал Вилучений капітал Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 010 228 0 0 425 57 11910 0 0 12620
Коригування:
Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 050 228 0 0 425 57 11910 0 0 12620
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка основних засобів 070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка незавершеного будівництва 090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка нематеріальних активів 110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
  120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 3588 0 0 3588
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплений акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін в капіталі 290 0 0 0 0 0 3588 0 0 3588
Залишок на кінець року 300 228 0 0 425 57 15498 0 0 16208

Примітки Статутний капiтал станом на 31.12.2011 року сформовано i сплачено у розмiрi 227703 гривень, що складає 100% загального його розмiру. Сума iншого додаткового капiталу протягом звiтного перiоду залишилась незмiнною та станом на 31.12.2011 р. складає 425 тис. грн. Створений Товариством резервний капiтал у розмiрi 57 тис. грн., що становить 25 % розмiру статутного капiталу, у 2011 роцi залишився незмiнним. Вилученого та неоплаченого капiталу немає.
Керівник Семенюк Любов Артемiвна
Головний бухгалтер Гайдар Оксана ЮрiївнаПримітки до річної фінансової звітності за 2011 рік
I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року
первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої вартості) накопиченої амортизації первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої вартості) накопиченої амортизації первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користування природними ресурсами 010 64 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 64 3
Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на комерційні позначення 030 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
Права на об'єкти промислової властивості 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Авторське право та суміжні з ним права 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші нематеріальні активи 070 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Разом 080 75 11 0 0 0 0 0 3 0 0 0 75 14
Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) 0
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 0


II. Основні засоби

Групи основних засобів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі
одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду
первісна (пероцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (пероцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (пероцінена) вартість знос первісна (пероцінена) вартість знос первісна (пероцінена) вартість знос
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельні ділянки 100 506 0 533 0 0 0 0 0 0 3 0 1042 0 0 0 0 0
Інвестиційна нерухомість 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Капітальні витрати на поліпшення земель 110 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 3092 668 281 0 0 0 0 193 0 351 0 3724 861 0 0 0 0
Машини та обладнання 130 4838 1943 1062 0 0 151 115 611 0 37 0 5786 2439 0 0 0 0
Транспортні засоби 140 1197 778 0 0 0 0 0 96 0 26 0 1223 874 0 0 0 0
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 123 96 18 0 0 0 0 11 0 0 0 141 107 0 0 0 0
Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші основні засоби 180 45 20 10 0 0 0 0 4 0 0 0 55 24 0 0 0 0
Бібліотечні фонди 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 266 266 52 0 0 4 4 52 0 0 0 314 314 0 0 0 0
Тимчасові (нетитульні) споруди 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвентарна тара 230 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші необоротні матеріальні активи 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом 260 10071 3772 1956 0 0 155 119 967 0 417 0 12289 4620 0 0 0 0

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) 0
вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 2408
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) 0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 347
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1) 0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 0
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265.1) 0
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 0
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 0
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 0
Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0


III. Капітальні інвестиції

Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
1 2 3 4
Капітальне будівництво 280 0 0
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 4320 1999
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів 300 52 0
Придбання (створення) нематеріальних активів 310 0 0
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320 0 0
Інші 330 0 0
Разом 340 4372 1999

Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0


IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
довгострокові поточні
1 2 3 4 5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства
350 0 0 0
дочірні підприємства 360 0 0 0
спільну діяльність 370 0 0 0
Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств
380 0 12 0
акції 390 0 0 0
облігації 400 0 0 0
інші 410 0 0 0
Разом (розд. А + розд. Б) 420 0 12 0

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421) 12
за справедливою вартістю (422) 0
за амортизованою вартістю (423) 0
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424) 0
за справедливою вартістю (425) 0
за амортизованою собівартістю (426) 0


V. Доходи і витрати

Найменування показника Код рядка Доходи Витрати
1 2 3 4
А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів
440 6 0
Операційна курсова різниця 450 8 3
Реалізація інших оборотних активів 460 161 149
Штрафи, пені, неустойки 470 0 23
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення 480 0 0
Інші операційні доходи і витрати 490 0 204
у тому числі:
відрахування до резерву сумнівних боргів
491 X 0
непродуктивні витрати і втрати 492 X 16
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
асоційовані підприємства
500 0 0
дочірні підприємства 510 0 0
спільну діяльність 520 0 0
В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди
530 0 X
Проценти 540 X 63
Фінансова оренда активів 550 0 0
Інші фінансові доходи і витрати 560 11 0
Г. Інші доходи та витрати
Реалізація фінансових інвестицій
570 0 0
Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0
Результат оцінки корисності 590 0 0
Неопераційна курсова різниця 600 0 0
Безоплатно одержані активи 610 0 X
Списання необоротних активів 620 X 36
Інші доходи і витрати 630 36 0

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) 0 %
Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності (633) 0


VI. Грошові кошти

Найменування показника Код рядка На кінець року
1 2 3
Каса 640 46
Поточний рахунок у банку 650 288
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 1
Грошові кошти в дорозі 670 0
Еквіваленти грошових коштів 680 0
Разом 690 335

З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0


VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів Код рядка Залишок на початок року Збільшення за звітний рік Використано у звітному році Сторновано використану суму у звітному році Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок на кінець року
нараховано (створено) додаткові відрахування
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань 730 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів 750 0 0 0 0 0 0 0
  760 0 0 0 0 0 0 0
  770 0 0 0 0 0 0 0
Резерв сумнівних боргів 775 1 0 0 0 0 0 1
Разом 780 1 0 0 0 0 0 1


VIII. Запаси

Найменування показника Код рядка Балансова вартість на кінець року Переоцінка за рік
збільшення чистої вартості реалізації уцінка
1 2 3 4 5
Сировина і матеріали 800 2940 0 0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 0 0 0
Паливо 820 100 0 0
Тара і тарні матеріали 830 213 0 0
Будівельні матеріали 840 0 0 0
Запасні частини 850 207 0 0
Матеріали сільськогосподарського призначення 860 1 0 0
Поточні біологічні активи 870 0 0 0
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 0 0 0
Незавершене виробництво 890 0 0 0
Готова продукція 900 112 0 0
Товари 910 19 0 0
Разом 920 3592 0 0

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921) 3592
переданих у переробку (922) 0
оформлених в заставу (923) 0
переданих на комісію (924) 0
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 0
Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0


IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника Код рядка Всього на кінець року у т.ч. за строками не погашення
до 3 місяців від 3 до 6 місяців від 6 до 12 місяців
1 2 3 4 5 6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 6514 6513 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 950 7 7 0 0

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 0
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) 0


X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 0
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 0
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 0


XI. Будівельні контракти

Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0
Заборгованість на кінець звітного року:
- валова замовників 1120 0
- валова замовникам 1130 0
- з авансів отриманих 1140 0
Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 0


XII. Податок на прибуток

Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Поточний податок на прибуток 1210 1195
Відстрочені податкові активи:
- на початок звітного року 1220 93
- на кінець звітного року 1225 62
Відстрочені податкові зобов’язання:
- на початок звітного року 1230 0
- на кінець звітного року 1235 0
Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 1226
у тому числі:
- поточний податок на прибуток 1241 1195
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 31
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1243 0
Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0
у тому числі:
- поточний податок на прибуток 1251 0
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1253 0


XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Нараховано за звітний рік 1300 970
Використано за рік - усього 1310 970
в тому числі на:
- будівництво об’єктів 1311 0
- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 970
- з них машини та обладнання 1313 970
- придбання (створення) нематеріальних активів 1314 0
- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0
  1316 0
  1317 0XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів Код рядка Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
Залишок на початок року Надійшло за рік Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності Вигоди від відновлення корисності Залишок на кінець року Залишок на початок року Надійшло за рік Зміни вартості за рік Вибуло за рік Залишок на кінець року
первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Довгострокові біологічні активи - усього
у тому числі:
1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
багаторічні насадження 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
інші довгострокові біологічні активи 1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Поточні біологічні активи - усього
у тому числі:
1420 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) 1422 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
  1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
інші поточні біологічні активи 1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) 0
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) 0
З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) 0


XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника Код рядка Вартість первісного визнання Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями Результат від первісного визнання Уцінка Виручка від реалізації Собівартість реалізації Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від
дохід витрати реалізації первісного визнання та реалізації
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього
у тому числі:
1500 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
зернові і зернобобові 1510 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
з них: пшениця 1511 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
соя 1512 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
соняшник 1513 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
ріпак 1514 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
цукрові буряки (фабричні) 1515 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
картопля 1516 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
інша продукція рослинництва 1518 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
додаткові біологічні активи рослинництва 1519 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього
у тому числі:
1520 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
приріст живої маси - усього 1530 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
з нього: великої рогатої худоби 1531 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
свиней 1532 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
молоко 1533 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
вовна 1534 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
яйця 1535 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
інша продукція тваринництва 1536 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
додаткові біологічні активи тваринництва 1537 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
продукція рибництва 1538 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
  1539 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

Керівник Семенюк Любов Артемiвна
Головний бухгалтер Гайдар Оксана Юрiївна
 
 
Статистика
Украина онлайн iMarketing - Портал Интернет Маркетолога.
Product.ru
ВинБизнес - каталог предприятий Винницы и Винницкой области
Бизнес-Маркет :: доски объявлений